Odpovědi na časté otázky

 1. Návrh na nařízení exekuce
 2. Legislativa
 3. Exekuce v rámci Evropské unie
 4. Exekutorský tarif (náklady exekuce)
 5. Exekutorská komora
 6. Elektronická komunikace
 7. Centrální evidence exekucí

Návrh na nařízení exekuce

Exekuci lze nařídit jen na návrh oprávněného nebo na návrh toho, kdo prokáže, že na něho přešlo nebo bylo převedeno právo z rozhodnutí podle § 36 odst. 3 a 5 viz. exekuční řád (dále jen “oprávněný”).

Oprávněný může podat návrh na nařízení exekuce podle tohoto zákona, nesplní-li povinný dobrovolně to, co mu ukládá exekuční titul podle tohoto zákona.

Podle § 38 viz. exekuční řád v návrhu na provedení exekuce musí být označen exekutor, který má být pověřen provedením exekuce, s uvedením jeho sídla; je-li návrh podán k soudu, musí být v návrhu označen rovněž soud, kterému je návrh určen. Z návrhu musí být dále patrné, kdo ho činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsán a datován. Kromě toho musí návrh na nařízení exekuce obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků (obchodní jméno nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby), přesné označení exekučního titulu, uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena, a údaj o tom, zda, popřípadě v jakém rozsahu, povinný vymáhanou povinnost splnil, popřípadě označení důkazů, kterých se oprávněný dovolává.

K návrhu na nařízení exekuce je třeba připojit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti nebo stejnopis notářského zápisu nebo exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti, ledaže je návrh na nařízení exekuce podáván u soudu, který o věci rozhodoval jako soud prvního stupně.

vzor: Návrh na nařízení exekuce (ke stažení)

Legislativa

Exekuce v rámci Evropské unie

 • Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (tzv. Brusel I)
  Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters
 • Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1347/2000 (Nařízení Brusel II)
  Council Regulation (EC) No 2201/2003 of 27 November 2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility, repealing Regulation (EC) No 1347/2000
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 ze dne 21. dubna 2004 o evropském exekučním titulu pro nepopřené pohledávky (účinnost od 21. října 2005)
  Regulation (EC) No 805/2004 of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 creating a European Enforcement Order for uncontested claims

O soudní spolupráci v rámci EU více na stránkách Ministerstva spravedlnosti nebo na Portálu Evropské unie

Exekutorský tarif (náklady exekuce)

Náklady exekuce jsou odměna exekutora, náhrada hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při provádění exekuce, náhrada za doručení písemností, odměna a náhrada nákladů správce podniku, a je-li exekutor nebo správce podniku plátcem daně z přidané hodnoty, je nákladem exekuce rovněž příslušná daň z přidané hodnoty.

Oprávněný má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených k vymáhání nároku. Náklady oprávněného hradí oprávněnému povinný.

Náklady exekuce hradí exekutorovi povinný.

Náklady exekuce a náklady oprávněného vymůže exekutor na základě příkazu k úhradě nákladů exekuce, a to některým ze způsobů určených k provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky.

(více viz vyhláška č. 330/2001 Sb.)

Exekutorská komora

Exekutorská komora - je samosprávnou stavovskou organizací, která sdružuje všechny exekutory a vede seznam exekutorů, kandidátů a koncipientů. Exekutor se stává členem Komory okamžikem jmenování exekutorem (tzv. povinné členství). Orgány komory vykonávají kárnou pravomoc nad všemi exekutory.

Sídlem Exekutorské komory ČR je Brno, Husova 8 (www.ekcr.cz)

Elektronická komunikace

Soudní exekutor, pověření zaměstnanci komunikují elektronicky podle zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentůExekučního řádu ve spojení se Správním řádem (zákon 500/2004 Sb. § 37 odst.4), podání směřující správnímu orgánu elektronicky - datovou schránkou, e-mailem na adresu el. podatelny (za předpokladu, že podání je podepsané zaručeným elektronickým podpisem).

V případě elektronického podání soudnímu exekutorovi a jeho zaměstnancům adresovaná podatelně Exekutorského úřadu jsou takto činěná podání ve smyslu nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon o elektronickém podpisu č. 227/2000 Sb.

Exekutor i jeho zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli při provádění exekuční nebo další činnosti ve smyslu exekučního řádu a to i po zániku výkonu v úřadu exekutora.

Centrální evidence exekucí

Systém CEE viz www.ceecr.cz, Vám umožní v rámci ČR

 • mít přehled o nově nařízených a právě probíhajících exekucích
 • informovat se o aktuálním stavu vybrané exekuce
 • zjišťovat, zda byla nařízena exekuce na konkrétní subjekt
 • vyhledávat aktuální stav a změny v exekučních řízeních
 • uplatnit svůj nárok v již probíhající exekuci
 • vyvarovat se případných neplatičů a dlužníků
provozovatelem systému je Exekutorská komora ČR správcem systému pak společnost NeutriCS, a.s.

(více viz vyhláška č. 329/2008 Sb.)