Dražby movitého majetku

Movité věci povinného, které soudní exekutor sepíše v rámci exekuce prodejem movitých věcí (mobiliární exekuce) se po právní moci usnesení o nařízení exekuce prodají v dražbě.

Nejnižší podání činí jednu třetinu odhadní ceny, při opětovné dražbě se nejnižší podání nemění. Dražitelé jsou vázáni svými podáními do doby, než je učiněno vyšší podání. Vydražitelé musejí zaplatit nejvyšší podání na místě a věc si odnést, dražební jistota se neskládá.

Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní práva a další závady váznoucí na věci.

Podrobnosti o dražbě upravuje § 323 až 332 OSŘ a § 50 až 59c vyhlášky č. 37/1992 Sb.

V současné době nejsou vloženy žádné aktuální movité dražby.