Dražby nemovitého majetku

Po ocenění ustanoveným soudním znalcem a vydání usnesení o ocenění nařídí soudní exekutor dražbu. Nejnižší podání, které musí být učiněno, činí v prvním kole dražby dvě třetiny odhadní ceny, v dalších pak jednu polovinu.

Jako dražitel se může dražby účastnit ten, kdo zaplatil do zahájení dražebního jednání jistotu.

Dražit nesmějí zaměstnanci soudního exekutora, povinný, jeho manžel(ka), vydražitel, který zmařil původní dražbu, osoby, které nemohou v ČR nabývat nemovitý majetek (např. podle devizového zákona), nebo u kterých existuje jiná zákonná překážka pro nabývání nemovitostí.

Kdo učiní nejvyšší podání, tomu bude udělen příklep. Vydražitel se stane vlastníkem nemovitostí po právní moci usnesení o příklepu a zaplacením nejvyššího podání a bude zapsán do katastru nemovitostí. Dražbou zanikají veškeré závady váznoucí na nemovitosti, pokud soudní exekutor nerozhodne jinak a nebo pokud vydražitel dluh nepřevzal. Závady budou z katastru nemovitostí vymazány po právní moci usnesení o rozvrhu výtěžku dražby.

Dražitel může zmocnit třetí osobu k tomu, aby ho zastupovala při dražbě nemovitostí, vzor plné moci si můžete stáhnout zde: "Plná moc pro zastupování v dražbě".

Podrobnosti o dražbě upravuje § 335 až 337h OSŘ a § 60 až 63 vyhlášky č. 37/1992 Sb.

Svou pohledávku vůči totožnému povinnému můžete přihlásit do rozvrhu o výtěžku dražby, nezapomeňte na (ověřené) přílohy "zde stahujte vzor podání".

Vzor návrhu dle § 336ja zák.č. 99/1963Sb.(OSŘ) předražek "zde stahujte vzor podání"

 

"Online dražby Exekutorského úřadu Písek na Portálu dražeb.cz Exekutorské komory ČR."

chalupa se zahradou a pozemky v obci Albrechtice…

koná se

30. dubna, 9:00 hodin

podíl na chmelnici a orné půdě v Přerově

koná se

28. května, 9:00 hodin

třetina chalupy se zahradou v obci Jimramov

koná se

28. května, 10:00 hodin

zemědělský pozemek v Suchdole nad Lužnicí

koná se

28. května, 11:00 hodin

podíl na pozemcích v Dívčicích

koná se

28. května, 13:00 hodin

podíly na pozemcích v Milevsku

koná se

28. května, 14:00 hodin

zemědělské pozemky a les v obci Vráž, okres Písek

koná se

3. července, 9:00 hodin

orná půda v obci Oslov, okres Písek

koná se

3. července, 10:00 hodin

Zobrazeno 1-8 položek z 8