Novinky

9. března 2022

Informace o nahlížení do spisů exekutora

Oprávněné orgány a osoby mohou nahlížet do spisů a pořizovat si z nich výpisy; oprávněné osoby tak mohou činit výlučně v kanceláři exekutora pod jeho dohledem nebo pod dohledem jím pověřeného zaměstnance. O nahlédnutí do spisu se ve spisu provede záznam.

 

Na odůvodněnou žádost oprávněných orgánů a osob je možno spis zaslat jinému exekutorovi, v jehož kanceláři je možno do něho nahlédnout.

 

Na základě písemné žádosti oprávněných osob zpřístupní exekutor elektronicky kopii celého spisu vedeného v elektronické podobě nebo ji zašle na datovém nosiči oprávněné osobě. Požádá-li o to oprávněná osoba, zašle ji k jinému exekutorovi určenému v písemné žádosti, u nějž si oprávněná osoba může tuto kopii vyzvednout, nebo na adresu určenou oprávněnou osobou v této žádosti. Za opakovanou žádost o zaslání kopie spisu může exekutor požadovat úhradu nákladů.

 

Do spisů týkajících se další činnosti exekutora může nahlížet pouze žadatel; jiné osoby jen s jeho souhlasem. 

 

Exekutor zašle jednou za kalendářní rok, nedohodne-li se s účastníkem řízení jinak, účastníku řízení na jeho žádost informaci o výši vymoženého plnění a o datu, kdy k vymožení došlo. Informace podle věty první se zašle elektronicky, nevysloví-li s tím účastník řízení v žádosti nesouhlas.

 

Z technických nebo kapacitních důvodů může být přístup do spisu omezen a žadateli určen jiný vhodný termín, kdy lze do spisu nahlížet. V případě vyhotovení výpisu, opisu nebo potvrzení v rozsahu větším než 5 stran si exekutor vyhrazuje možnost zpracovat takový požadavek do tří pracovních dnů.

 

Za vydání výpisu, opisu nebo potvrzení ze spisu se vybírá poplatek ve výši 30 Kč za každou započatou stranu (§ 26 odst. 1 vyhl. č. 330/2001 Sb.). V elektronické podobě se data vydávají na trvalém nosiči po uhrazení nákladů za tento nosič.