Novinky

1. ledna 2013

Informace o příjmu elektronických podání

Informace o příjmu podání v elektronické podobě

 

 

Podatelna exekutorského úřadu mimo listinných podání rovněž přijímá datové zprávy a dokumenty v digitální podobě (dále jen dokumenty) v souladu se:

zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,

 • zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
 • zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu),
 • vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby,
 • vyhláškou č. 212/2012 o ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu.

 

Prostřednictvím datových zpráv a do nich vložených dokumentů je možné zasílat exekutorovi podání v elektronické podobě a jejich přílohy. Datové zprávy lze exekutorovi zasílat e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek. Podání v elektronické podobě a jejich přílohy je možné zasílat 24 hodin denně. Jejich zpracování však probíhá pouze v úředních hodinách podatelny.

 

Kontakt na podatelnu:

Adresa:         Exekutorský úřad Písek

V Portyči 472

397 01 Písek

Úřední hodiny podatelny:   

Pondělí

8-12

13-16

Úterý

8-12

13-16

Středa

8-12

13-16

Čtvrtek

8-12

13-16

Pátek

8-12

--------

 

 

Elektronická podání lze učinit:

 • na elektronickou adresu: podatelna@exekucepisek.cz
 • prostřednictvím datové schránky – IDDS: 5k9g8tf
 • doručením nosiče dat na podatelnu úřadu (CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, USB flash disk).

 

Technické podmínky pro příjem podání v elektronické podobě

 • Pokud obsahuje datová zpráva nebo dokument počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému, považuje se takové elektronické podání za nedodané a soudní exekutor je dále nezpracovává a nepřihlíží k nim. O tomto bude podatel vyrozuměn.
 • Poškozené dokumenty, které nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a nelze zjistit, jaké obsahují podání a ke které věci se vztahují, se považují za nedodané a soudní exekutor je dále nezpracovává a nepřihlíží k nim.  Za poškozený dokument se považuje i dokument, který není možné vytisknout nebo je šifrovan.
 • Přijímají se podání v elektronické podobě v těchto datových formátech: PDF, PDF/A, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ZFO, TXT, RTF, XML, PNG, TIF, TIFF, JPEG/JFIF, MPEG-2, MPEG-1, GIF, MP2, MP3, WAV a PCM.
 • Maximální celková velikost datové zprávy (email, datová schránka) včetně vložených dokumentů je shodně 10 MB.
 • Podrobnosti příjmu elektronických podán jsou upraveny vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.
 • Do předmětu datové zprávy a do názvu dokumentu uvádějte stručně jejich obsah, urychlí se tím jejich zpracování.
 • Datovou zprávu nebo dokument nešifrujte. V opačném případě bude toto podání v elektronické podobě, které nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, považováno za nedodané a exekutor je dále nezpracovává a nepřihlíží k nim. O tomto bude podatel vyrozuměn.

 

Podepisování datových zpráv a dokumentů

 

Podání v elektronické podobě zaslaná e-mailem musí být v souladu s procesními předpisy (§ 42 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád), podepsána uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

 

Jiné elektronické dokumenty (např. důkazní listiny, smlouvy, faktury, obrazová dokumentace atd.) se podepisují uznávaným elektronickým podpisem, a to s přihlédnutím k jejich povaze. Je třeba zvážit, zda by bylo obdobné podání podepisováno, pokud by bylo zasláno v listinné podobě.

 

Akreditovaní poskytovatelé certifikačních služeb jsou

 • První certifikační autorita a.s., Podvinný Mlýn 2178/6, Praha 9, 190 00, IČ 264393 95 www: www.ica.cz,
 • Česká pošta, s. p., Olšanská 38/9, Praha 3, 225 99, IČ 47114983, www: www.postsignum.cz,
 • eIdentity a. s., Vinohradská 184/2396, Praha 3, 130 00, IČ 27112489, www: www.eidentity.cz

 

Vlastníte-li certifikát vydaný zahraničním poskytovatelem certifikačních služeb, je nutné, aby byl certifikát považovaný za kvalifikovaný dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES o zásadách Společenství pro elektronické podpisy v některém ze členských států EU a Rozhodnutí komise 2009/767/ES, kterým se stanovují opatření pro usnadnění užití postupů s využitím elektronických prostředků prostřednictvím ,,jednotných kontaktních míst” podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu. Tuto skutečnost si můžete ověřit v aplikaci CertlQ zveřejněné na stránkách http://tsl.gov.cz/.

 

Elektronický podpis musí být v souladu s § 11 odst. 3 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, uznávaným elektronickým podpisem. Ověřte si, zda Vám byl skutečně vydán kvalifikovaný certifikát a můžete tak opatřovat svoje podání uznávaným elektronickým podpisem. Na podání podepsaná pouhým zaručeným elektronickým podpisem či podpisem založeným na komerčním certifikátu bude pohlíženo jako na nepodepsaná.

 

Stejně tak bude nahlíženo na podání opatřená uznávanou elektronickou značkou, která uznávaný elektronický podpis nenahrazuje. V případě podání zaslaného exekutorovi e-mailem, kdy je podání v elektronické podobě obsaženo v přiloženém dokumentu, podepište uznávaným elektronickým podpisem zejména dokument obsahující toto podání, nikoliv pouze tělo e-mailu.

  

Je-li datová zpráva nebo dokument opatřen elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, ve kterém je podepisující osoba v souladu s § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu označena pseudonymem, na toto podání v elektronické podobě se bude nahlížet, jakoby nebylo podepsáno. O tomto bude podatel vyrozuměn.

 

 

Potvrzení o přijetí


O přijetí Vaší datové zprávy a v ní vložených dokumentů zaslané e-mailem budete v souladu s ust. § 6 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, informováni na Váš e-mail potvrzující zprávou. Informaci o přijetí Vaší datové zprávy byste měli nejčastěji obdržet během několika minut, nejpozději do 3 dnů od jejího dodání organizaci.

 

V případě datové zprávy zaslané prostřednictvím datových schránek nahrazuje tuto zprávu doručenka, kterou generuje informační systém datových schránek.

 

 

Podávání dokumentů na přenosných technických nosičích dat

 

Exekutor přijímá dokumenty na přenosných technických nosičích dat (CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, USB flash disk). Na technických nosičích dat je možno podávat zejména statické obrazové, dynamické obrazové nebo zvukové dokumenty v datových formátech dokumentů PNG, TIF, TIFF, JPEG/JFIF, MPEG-2, MPEG-1, GIF, MP2, MP3, WAV a PCM, které slouží jako důkazy v probíhajícím řízení a jež pro svou velikost nelze zaslat jiným způsobem. Spolu s technickým nosičem dat je třeba zaslat průvodní písemné podání v listinné podobě, které musí být podepsáno.

 

Upozornění:

Bylo-li podání v elektronické podobě vyhodnoceno jako neplatně podepsané nebo není-li možné platnost podpisu ověřit nebo neobsahuje podpis, je povinností podavatele v souladu s procesními předpisy (např. § 42 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád) podání v zákonem stanovené lhůtě řádně doplnit, jinak se k němu nepřihlíží.