← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

zemědělské pozemky v Temelíně (spol. podíl id. 1/8)

datum a čas dražebního jednání
23. října 2018, 9:45 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 1467/08-112

město: Temelín

okres: České Budějovice

katastr: Sedlec u Temelína

kraj: Jihočeský

Oceňované pozemky se nacházecca 100- 550 m okolo zastavěčásti obce Sedlec. Jedná se o soubor nesousedících zemědělských pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda, vodní plocha, trvalý travní porost a ostatní plocha o výměře 75 421 m2. Pozemek parc. č. 1433 je na východní straně ohraničený zpevněnou cestou. Pozemky parc.

č. 953/7, parc. č. 953/10, parc. č. 1073/18, parc. č. 1077, parc. č. 956/4, parc. č. 951, parc. č. 953/3 a

parc. č. 1064 jsou na jedné straně ohraničené nezpevněnou cestou. Pozemek parc. č. 1212/6 je na

východní straně ohraničený korytem Temelíneckého potoka. Všechny pozemky se nacházejí v lánu.

Na pozemcích 964/7, parc. č. 964110, parc. č. 1261/ 11, parc. č. 1360/42 a parc. č. 1360/52 se

nacházejí koryta Temelínského a místního potoka. Na pozemcích parc. č. parc. č. 1459/1 , parc. č .

1459/5, parc. č. 1459/8, parc. č . 1459/11 a parc. č. 1467/4 se nacházejí část i nezpevněných cest.

Pozemky jsou převážně rovinné. V době oceňovábyly pozemky udržované a využívané. K pozemkům vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 14 77/30, který je ve vlastnictví

Jihočeského kraje.

výsledná cena
141 000,- Kč

nejnižší podání
94 000,- Kč

dražební jistota
50 000,- Kč

Rezervace e-mailem
zemědělské pozemky v Temelíně (spol. podíl id. 1/8) - náhled
zemědělské pozemky v Temelíně (spol. podíl id. 1/8) - miniatura zemědělské pozemky v Temelíně (spol. podíl id. 1/8) - miniatura zemědělské pozemky v Temelíně (spol. podíl id. 1/8) - miniatura zemědělské pozemky v Temelíně (spol. podíl id. 1/8) - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 146708 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.